ایران مطلب

برچسب: قیمت طلا
قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 8 شهریور 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 8 شهریور 1393 ,... قیمت سکه قیمت طلا سکه سکه قیمت طلا روز قیمت... طلا دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز... قیمت ارز بازار طلا سایت طلا سایت قیمت طلا قیمت...
۰۸ ۱۶ قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده... تغییر کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,288 33 ‎0... 02%‏ ‎0 2‏ 1,288 03 1,288 83 هر مثقال طلا... گرم طلای 18 عیار 973,692 ‎0 29%‏ ‎2,770‏ 971,615 973,923...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 6 شهریور 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 6 شهریور 1393 ,... قیمت سکه قیمت طلا سکه سکه قیمت طلا روز قیمت... طلا دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز... قیمت ارز بازار طلا سایت طلا سایت قیمت طلا قیمت...
۰۷ ۱۶ قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده... تغییر کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,289 33 ‎0... 42%‏ ‎5 4‏ 1,282 93 1,289 33 هر مثقال طلا... گرم طلای 18 عیار 966,997 ‎0 05%‏ ‎462‏ 966,997 966,997...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 4 شهریور 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 4 شهریور 1393 ,... قیمت سکه قیمت طلا سکه سکه قیمت طلا روز قیمت... طلا دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز... قیمت ارز بازار طلا سایت طلا سایت قیمت طلا قیمت...
۱۷ ۲۱ ۱۶ قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت... زنده تغییر کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,290 93... ‎0 94%‏ ‎12‏ 1,276 33 1,291 63 هر مثقال طلا... گرم طلای 18 عیار 968,382 ‎0 38%‏ ‎3,695‏ 966,304 970,230...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 3 شهریور 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 3 شهریور 1393 ,... قیمت سکه قیمت طلا سکه سکه قیمت طلا روز قیمت... طلا دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز... قیمت ارز بازار طلا سایت طلا سایت قیمت طلا قیمت...
۴۷ ۱۶ قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده... تغییر کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,278 93 ‎-0... 23%‏ ‎-3‏ 1,276 13 1,280 93 هر مثقال طلا در... طلای 18 عیار 965,381 ‎0 07%‏ ‎694‏ 961,096 965,381 هر...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 2 شهریور 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 2 شهریور 1393 ,... قیمت سکه قیمت طلا سکه سکه قیمت طلا روز قیمت... طلا دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز... قیمت ارز بازار طلا سایت طلا سایت قیمت طلا قیمت...
۵۸ ۱۷ قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده... تغییر کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,281 93 0... 00% 0 1,281 93 1,281 93 هر مثقال طلا در... طلای 18 عیار 963,995 ‎0 41%‏ ‎3,926‏ 961,917 966,304 هر...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 1 شهریور 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 1 شهریور 1393 ,... قیمت سکه قیمت طلا سکه سکه قیمت طلا روز قیمت... طلا دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز... قیمت ارز بازار طلا سایت طلا سایت قیمت طلا قیمت...
۱۱ ۱۶ قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده... تغییر کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,281 93 ‎0... 06%‏ ‎0 8‏ 1,280 83 1,282 13 هر مثقال طلا... گرم طلای 18 عیار 958,684 ‎0 05%‏ ‎462‏ 955,914 958,684...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 30 مرداد 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 30 مرداد 1393 ,... قیمت سکه قیمت طلا سکه سکه قیمت طلا روز قیمت... طلا دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز... قیمت ارز بازار طلا سایت طلا سایت قیمت طلا قیمت...
۰۳ ۱۶ قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده... تغییر کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,282 13 ‎-0... 71%‏ ‎-9 2‏ 1,279 03 1,292 63 هر مثقال طلا... گرم طلای 18 عیار 958,222 ‎-0 69%‏ ‎-6696‏ 955,914 958,684...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 29 مرداد 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 29 مرداد 1393 ,... قیمت سکه قیمت طلا سکه سکه قیمت طلا روز قیمت... طلا دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز... قیمت ارز بازار طلا سایت طلا سایت قیمت طلا قیمت...
۵۶ ۱۷ قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده... تغییر کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,296 63 ‎0... 06%‏ ‎0 8‏ 1,293 23 1,297 13 هر مثقال طلا... گرم طلای 18 عیار 965,149 ‎-0 38%‏ ‎-3694‏ 964,456 967,920...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 28 مرداد 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 28 مرداد 1393 ,... قیمت سکه قیمت طلا سکه سکه قیمت طلا روز قیمت... طلا دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز... قیمت ارز بازار طلا سایت طلا سایت قیمت طلا قیمت...
۱۶ ۰۲ ۱۶ قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت... زنده تغییر کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,302 53... طلا در بازار تهران 4,195,000 0 00% 0 4,195,000 4,200,000... هر گرم طلای 18 عیار 968,382 ‎0 09%‏ ‎872‏ 967,749...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 27 مرداد 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 27 مرداد 1393 ,... قیمت سکه قیمت طلا سکه سکه قیمت طلا روز قیمت... طلا دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز... قیمت ارز بازار طلا سایت طلا سایت قیمت طلا قیمت...
۱۵ ۰۲ قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده... تغییر کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,302 ‎-0 28%‏... ‎-3 63‏ 1,299 8 1,304 5 هر مثقال طلا در... طلای 18 عیار 968,660 ‎-0 23%‏ ‎-2262‏ 967,443 969,760 هر...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 26 مرداد 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 26 مرداد 1393 ,... قیمت سکه قیمت طلا سکه سکه قیمت طلا روز قیمت... طلا دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز... قیمت ارز بازار طلا سایت طلا سایت قیمت طلا قیمت...
۴۴ ۱۶ قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده... تغییر کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,305 63 0... 00% 0 1,305 63 1,305 63 هر مثقال طلا در... طلای 18 عیار 970,922 ‎-0 05%‏ ‎-462‏ 970,230 971,153 هر...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 25 مرداد 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 25 مرداد 1393 ,... قیمت سکه قیمت طلا سکه سکه قیمت طلا روز قیمت... طلا دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز... قیمت ارز بازار طلا سایت طلا سایت قیمت طلا قیمت...
۰۵ ۱۷ قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده... تغییر کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,305 63 ‎0... 01%‏ ‎0 1‏ 1,305 23 1,305 63 هر مثقال طلا... گرم طلای 18 عیار 971,846 ‎-0 54%‏ ‎-5310‏ 971,846 973,923...


طلا سقوط کرد!
قیمت طلای جهانی اخبار اقتصادی بازارهای جهانی ارزسقوط طلا ,قیمت... طلا ,اخبار ,بازار طلا ,قیمت اونس طلا ,وضعیت قیمت طلا... در بازار ,افزایش قیمت های طلا,اخبار داغ,اخبار روز,ایران مطلب...
طلا سقوط کرد اخبار اقتصادی دایران مطلب عوای میان هواداران... اونس طلا منجر شده بود اما روز جمعه روز سقوط... طلا شد آرامش در غزه با تنش در اوکراین خنثی... وجود مخابره اخبار گوناگون اقتصادی و سیاسی طلا روندی آرام...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 23 مرداد 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 23 مرداد 1393 ,... قیمت سکه قیمت طلا سکه سکه قیمت طلا روز قیمت... طلا دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز... قیمت ارز بازار طلا سایت طلا سایت قیمت طلا قیمت...
۱۹ ۱۷ قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده... تغییر کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,311 23 ‎-0... 14%‏ ‎-1 8‏ 1,310 23 1,318 33 هر مثقال طلا... گرم طلای 18 عیار 977,156 ‎0 02%‏ ‎231‏ 976,464 977,849...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 22 مرداد 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 22 مرداد 1393 ,... قیمت سکه قیمت طلا سکه سکه قیمت طلا روز قیمت... طلا دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز... قیمت ارز بازار طلا سایت طلا سایت قیمت طلا قیمت...
۵۳ ۱۶ قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده... تغییر کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,308 73 ‎-0... 13%‏ ‎-1 7‏ 1,307 73 1,311 63 هر مثقال طلا... گرم طلای 18 عیار 976,464 ‎-0 09%‏ ‎-923‏ 975,540 976,694...


طلا آرامش گرفت
قیمت اونس طلا دلار بهای طلا اخبار اقتصادی طلا بازار... طلا ,قیمت طلا ,وضعیت قیمت طلا در بازار ,اخبار ,بازارهای... جهانی طلا , اونس طلا,اخبار داغ,اخبار روز,ایران مطلب...
طلا آرامش گرفت اخبار اقتصادی ایران مطلب بازارهای جهانی طلا... حالی که اونس طلا هفته گذشته روی قیمت 1309 دلار... ایستاده بود دوشنبه و در نخستین روز کاری به قیمت... به قیمت 1311 دلار رسید با این حال هم اکنون...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 21 مرداد 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 21 مرداد 1393 ,... قیمت سکه قیمت طلا سکه سکه قیمت طلا روز قیمت... طلا دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز... قیمت ارز بازار طلا سایت طلا سایت قیمت طلا قیمت...
۱۵ ۳۵ ۱۶ قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت... زنده تغییر کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,312 83... طلا در بازار تهران 4,235,000 ‎0 12%‏ ‎5,000‏ 4,230,000 4,235,000... هر گرم طلای 18 عیار 976,925 ‎0 02%‏ ‎231‏ 976,233...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 20 مرداد 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 20 مرداد 1393 ,... قیمت سکه قیمت طلا سکه سکه قیمت طلا روز قیمت... طلا دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز... قیمت ارز بازار طلا سایت طلا سایت قیمت طلا قیمت...
۵۹ ۱۷ قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده... تغییر کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,310 63 ‎0... 03%‏ ‎0 4‏ 1,306 13 1,311 83 هر مثقال طلا... گرم طلای 18 عیار 977,156 ‎-0 12%‏ ‎-1154‏ 975,540 977,387...


قیمت طلا سکه ، نقره و ارز 19 مرداد 1393
قیمت طلا سکه نقره و ارز 19 مرداد 1393 ,... قیمت سکه قیمت طلا سکه سکه قیمت طلا روز قیمت... طلا دلار قیمت دلار قیمت امروز طلا قیمت طلا ارز... قیمت ارز بازار طلا سایت طلا سایت قیمت طلا قیمت...
۵۹ ۱۷ قیمت طلا و نقره ریال طلا قیمت زنده... تغییر کمترین بیشترین هر انس طلا دلار 1,310 23 0... 00% 0 1,310 23 1,310 23 هر مثقال طلا در... طلای 18 عیار 979,003 ‎-0 14%‏ ‎-1386‏ 978,772 981,774 هر...


جبران شدن کاهش قیمت طلا!
قیمت هر اونس طلا قیمت طلا در بازار جهانی قیمت... های نفت خام اخبار اقتصادی قیمت طلا ,کاهش قیمت طلا... ,بازار طلا ,اخبار ,وضعیت قیمت طلا در بازار,اخبار داغ,اخبار روز,ایران...
جبران شدن کاهش قیمت طلا اخبار اقتصادی ایران مطلب بهای... اونس طلا که دو هفته پیش با 14 دلار افت... کرد تا ضمن جبران افت قیمت در هفته پیشین دوباره... در نخستین روز هفته کاری روی قیمت 1288 دلار ایستاد...


به اشتراک بگذارید :