کد خبر: ۱۰۲۵۱۸

قبل از شروع، سعی کنید تصویر را بزرگ تر ببینید. در این تصویر چند نمونه کار را برایتان قرار داده ایم که برخی از آنها را روی میز قرار داده یم

دوخت دستگیره،دستگیره آشپزخانه

آنچه که نیاز دارید :

مقداری پنبه

سوزن

پارچه ی نخی و نرم

نوار تزئینی

چرخ خیاطی

قیچی

قبل از شروع، سعی کنید تصویر را بزرگ تر ببینید. در این تصویر چند نمونه کار را برایتان قرار داده ایم که برخی از آنها را روی میز قرار داده یم و برخی دیگر را به دیوار آویزان کرده ایم .از پارچه ای به دو رنگ صورتی کمرنگ و پررنگ استفاده کرده ایم و پنبه ای را مابین آنها قرار داده ایم تا فرم زیباتری را به خود بگیرد.


مرحله 1 :

در این مرحله ابتدا الگوهای کاغذی خود را به شکل قلب در می آوریم . به مانند قلبی که از وسط دو نیم شده است و سپس یک خط به صورت مورب و به مانند شکل روی دو طرف قلب می کشیم .الگو را روی پارچه انداخته و آنرا برش می زنیم. رنگ پارچه از قسمتی که برش مورب داده شده و نوار رنگی قرار گرفته متفاوت می باشد.

دوخت دستگیره،دستگیره آشپزخانه

مرحله 2 :
نوار رنگی را به صورت صاف به دو لبه ی هر دو نیم قلب می دوزیم .

آنچه که نیاز دارید : مقداری پنبه سوزن پارچه ی نخی و نرم نوار تزئینی چرخ خیاطی قیچی قبل از شروع، سعی کنید تصویر را بزرگ تر ببینید. در این تصویر چند نمونه کار را برایتان قرار داده ایم که برخی از آنها را روی میز قرار داده یم و برخی دیگر را به دیوار آویزان کرده ایم .از پارچه ای به دو رنگ صورتی کمرنگ و پررنگ استفاده کرده ایم و پنبه ای را مابین آنها قرار داده ایم تا فرم زیباتری را به خود بگیرد.  مرحله 1 : در این مرحله ابتدا الگوهای کاغذی خود را به شکل قلب در می آوریم . به مانند قلبی که از وسط دو نیم شده است و سپس یک خط به صورت مورب و به مانند شکل روی دو طرف قلب می کشیم .الگو را روی پارچه انداخته و آنرا برش می زنیم. رنگ پارچه از قسمتی که برش مورب داده شده و نوار رنگی قرار گرفته متفاوت می باشد.  آموزش درست کردن دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب مرحله 2 : نوار رنگی را به صورت صاف به دو لبه ی هر دو نیم قلب می دوزیم . آموزش درست کردن دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب مرحله 3 : در این مرحله پنبه را در میان دو لایه پارچه قرار داده و دو طرف آنرا می دوزیم و از رنگ همان پارچه ی اصلی یک نوار باریک درست کرده و در نهایت دور تا دور کار می دوزیم. آموزش درست کردن دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب مرحله 4 : دوباره دور تا دور کار نوار تزئینی قرمز رنگ و باریک را می دوزیم . آموزش درست کردن دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب  مرحله 5 : یک مقدار از نواری که در اختیار داریم را به صورت یک حلقه درآورده و آن را به دستگیره می دوزیم تا از آن برای آویزان کردن کار استفاده کنیم. آموزش درست کردن دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب بردوک

مرحله 3 :

در این مرحله پنبه را در میان دو لایه پارچه قرار داده و دو طرف آنرا می دوزیم و از رنگ همان پارچه ی اصلی یک نوار باریک درست کرده و در نهایت دور تا دور کار می دوزیم.


آنچه که نیاز دارید : مقداری پنبه سوزن پارچه ی نخی و نرم نوار تزئینی چرخ خیاطی قیچی قبل از شروع، سعی کنید تصویر را بزرگ تر ببینید. در این تصویر چند نمونه کار را برایتان قرار داده ایم که برخی از آنها را روی میز قرار داده یم و برخی دیگر را به دیوار آویزان کرده ایم .از پارچه ای به دو رنگ صورتی کمرنگ و پررنگ استفاده کرده ایم و پنبه ای را مابین آنها قرار داده ایم تا فرم زیباتری را به خود بگیرد.  مرحله 1 : در این مرحله ابتدا الگوهای کاغذی خود را به شکل قلب در می آوریم . به مانند قلبی که از وسط دو نیم شده است و سپس یک خط به صورت مورب و به مانند شکل روی دو طرف قلب می کشیم .الگو را روی پارچه انداخته و آنرا برش می زنیم. رنگ پارچه از قسمتی که برش مورب داده شده و نوار رنگی قرار گرفته متفاوت می باشد.  آموزش درست کردن دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب مرحله 2 : نوار رنگی را به صورت صاف به دو لبه ی هر دو نیم قلب می دوزیم . آموزش درست کردن دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب مرحله 3 : در این مرحله پنبه را در میان دو لایه پارچه قرار داده و دو طرف آنرا می دوزیم و از رنگ همان پارچه ی اصلی یک نوار باریک درست کرده و در نهایت دور تا دور کار می دوزیم. آموزش درست کردن دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب مرحله 4 : دوباره دور تا دور کار نوار تزئینی قرمز رنگ و باریک را می دوزیم . آموزش درست کردن دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب  مرحله 5 : یک مقدار از نواری که در اختیار داریم را به صورت یک حلقه درآورده و آن را به دستگیره می دوزیم تا از آن برای آویزان کردن کار استفاده کنیم. آموزش درست کردن دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب بردوک

مرحله 4 :

دوباره دور تا دور کار نوار تزئینی قرمز رنگ و باریک را می دوزیم .

آنچه که نیاز دارید : مقداری پنبه سوزن پارچه ی نخی و نرم نوار تزئینی چرخ خیاطی قیچی قبل از شروع، سعی کنید تصویر را بزرگ تر ببینید. در این تصویر چند نمونه کار را برایتان قرار داده ایم که برخی از آنها را روی میز قرار داده یم و برخی دیگر را به دیوار آویزان کرده ایم .از پارچه ای به دو رنگ صورتی کمرنگ و پررنگ استفاده کرده ایم و پنبه ای را مابین آنها قرار داده ایم تا فرم زیباتری را به خود بگیرد.  مرحله 1 : در این مرحله ابتدا الگوهای کاغذی خود را به شکل قلب در می آوریم . به مانند قلبی که از وسط دو نیم شده است و سپس یک خط به صورت مورب و به مانند شکل روی دو طرف قلب می کشیم .الگو را روی پارچه انداخته و آنرا برش می زنیم. رنگ پارچه از قسمتی که برش مورب داده شده و نوار رنگی قرار گرفته متفاوت می باشد.  آموزش درست کردن دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب مرحله 2 : نوار رنگی را به صورت صاف به دو لبه ی هر دو نیم قلب می دوزیم . آموزش درست کردن دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب مرحله 3 : در این مرحله پنبه را در میان دو لایه پارچه قرار داده و دو طرف آنرا می دوزیم و از رنگ همان پارچه ی اصلی یک نوار باریک درست کرده و در نهایت دور تا دور کار می دوزیم. آموزش درست کردن دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب مرحله 4 : دوباره دور تا دور کار نوار تزئینی قرمز رنگ و باریک را می دوزیم . آموزش درست کردن دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب  مرحله 5 : یک مقدار از نواری که در اختیار داریم را به صورت یک حلقه درآورده و آن را به دستگیره می دوزیم تا از آن برای آویزان کردن کار استفاده کنیم. آموزش درست کردن دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب بردوک

مرحله 5 :

یک مقدار از نواری که در اختیار داریم را به صورت یک حلقه درآورده و آن را به دستگیره می دوزیم تا از آن برای آویزان کردن کار استفاده کنیم.

آنچه که نیاز دارید : مقداری پنبه سوزن پارچه ی نخی و نرم نوار تزئینی چرخ خیاطی قیچی قبل از شروع، سعی کنید تصویر را بزرگ تر ببینید. در این تصویر چند نمونه کار را برایتان قرار داده ایم که برخی از آنها را روی میز قرار داده یم و برخی دیگر را به دیوار آویزان کرده ایم .از پارچه ای به دو رنگ صورتی کمرنگ و پررنگ استفاده کرده ایم و پنبه ای را مابین آنها قرار داده ایم تا فرم زیباتری را به خود بگیرد.  مرحله 1 : در این مرحله ابتدا الگوهای کاغذی خود را به شکل قلب در می آوریم . به مانند قلبی که از وسط دو نیم شده است و سپس یک خط به صورت مورب و به مانند شکل روی دو طرف قلب می کشیم .الگو را روی پارچه انداخته و آنرا برش می زنیم. رنگ پارچه از قسمتی که برش مورب داده شده و نوار رنگی قرار گرفته متفاوت می باشد.  آموزش درست کردن دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب مرحله 2 : نوار رنگی را به صورت صاف به دو لبه ی هر دو نیم قلب می دوزیم . آموزش درست کردن دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب مرحله 3 : در این مرحله پنبه را در میان دو لایه پارچه قرار داده و دو طرف آنرا می دوزیم و از رنگ همان پارچه ی اصلی یک نوار باریک درست کرده و در نهایت دور تا دور کار می دوزیم. آموزش درست کردن دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب مرحله 4 : دوباره دور تا دور کار نوار تزئینی قرمز رنگ و باریک را می دوزیم . آموزش درست کردن دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب  مرحله 5 : یک مقدار از نواری که در اختیار داریم را به صورت یک حلقه درآورده و آن را به دستگیره می دوزیم تا از آن برای آویزان کردن کار استفاده کنیم. آموزش درست کردن دستگیره های آشپزخانه به شکل قلب بردوک

منبع :بردوک
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
به اشتراک بگذارید :